Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

Kierownik Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Sygnatura 2016/WEW/14/3/R
Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Koordynowanie współpracy Gminy Miasto Płock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR wynikającej z Umowy o Współpracy zawartej w dn. 17 stycznia 2016r.;
2. Koordynowanie współpracy z afiliowanymi ośrodkami szkoleniowymi UNITAR/CIFAL m.in. w Atlancie, USA; Durbanie, RPA; Jeju, Korei Południowej; Flandrii, Belgii; Kuala Lumpur, Malezji; Kurytybie, Brazylii; Meridzie, Meksyku; Newcastle, Australii; El Salwadorze, Salwadorze; Szanghaju, ChRL; Edynburgu, Szkocji; Quito, Ekwadorze;
3. Merytoryczne opracowywanie i aktualizowanie oferty szkoleniowej CIFAL Płock, w tym: programów konferencji i szkoleń, współpraca z wykładowcami w tematach zgodnych z zakresem tematycznym CIFAL Płock;
4. Organizacja szkoleń/konferencji/seminariów i innych wydarzeń związanych z działalnością CIFAL Płock/UNITAR w kraju i zagranicą;
5. Promowanie oferty gospodarczej Gminy Miasto Płock podczas szkoleń realizowanych przez UNITAR/ sieci CIFAL w Polsce i zagranicą;
6. Systematyczne raportowanie działań szkoleniowych prowadzonych przez CIFAL Płock do UNITAR;
7. Koordynowanie harmonogramu spotkań Rady Programowej CIFAL Płock;
8. Opracowywanie materiałów informacyjnych promujących działalność CIFAL Płock/UNITAR;
9. Współpraca z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i akademickiego z Europy Środkowej i Wschodniej;
10. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na działania realizowane przez CIFAL Płock;
11. Merytoryczne opracowanie strony internetowej CIFAL Płock;
12. Przygotowywanie wizyt i wyjazdów krajowych i zagranicznych związanych z zakresem działalności ośrodka CIFAL.
13. Doradztwo/ Konsultowanie/ Przygotowywanie dla Gminy Miasto Płock międzynarodowych projektów współfinansowanych z Komisji Europejskiej.
14. Podnoszenie świadomości wśród pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.
15. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań CIFAL Płock.
16. Wsparcie przy obsłudze inwestorów krajowych i zagranicznych.
17. Prowadzenie działań z zakresu współpracy z przedsiębiorcami poprzez:
a) współpracę z organizacjami reprezentującymi środowiska gospodarcze (konsultacje, działania wspólne),
b)    współpracę z podmiotami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości,
c)    współpracę z instytucjami tzw. rynku pracy;
18. Organizacja spotkań i konferencji związanych z promocją oraz pozyskiwaniem inwestorów;
19. Organizacja konferencji, imprez wystawienniczych, misji gospodarczych oraz innych spotkań mających na celu promocję lokalnej gospodarki;
20. Kreowanie i monitorowanie polityki gospodarczej miasta;
21. Redagowanie oraz aktualizacja dedykowanej strony internetowej w zakresie informacji istotnych z punktu widzenia inwestora;
22. Współpraca z Płockim Parkiem Przemysłowo–Technologicznym (PPPT) przy propagowaniu oferty wśród potencjalnych inwestorów jak i przy obsłudze inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w PPPT;
23. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. i innymi organizacjami gospodarczymi przy obsłudze potencjalnych inwestorów zainteresowanych regionem;
24. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przedmiocie działania Zespołu;
25. Współpraca ze środowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi w zakresie realizacji potrzeb inwestorów;
26. Wsparcie w przygotowywaniu projektów i koordynacji przedsięwzięć realizowanych w ramach działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe
6. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – poparta oświadczeniem kandydata
7. bardzo dobra znajomość edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – poparta oświadczeniem kandydata

Wymagania dodatkowe:
I.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
-  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814),
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na III piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r.  poz.902)
7. oświadczenie kandydata o niekaralności ( na kwestionariuszu osobowym)
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/zaświadczenia/kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Podinspektor – stanowisko ds. CIFAL Płock- ogłoszenie  Nr 51/2016 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14 listopada 2016 roku.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

Dodał Radosław Drozdowski
Data dodania 2016-11-05 10:00:00
Data startu
Data zakończenia 2016-12-31 15:00:00
Minimalny staż Niewymagany
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.